Từ khi sử dụng web của TBS Việt Nam doanh thu của công ty tăng trưởng cao hơn hẳn những năm trước, nhân viên tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình. Website hoạt động ổn định.

Từ khi sử dụng web của TBS Việt Nam doanh thu của công ty tăng trưởng cao hơn hẳn những năm trước, nhân viên tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình. Website hoạt động ổn định.